Project Description

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 17/96 (ΠΔ 17/96), κάθε εργοδότης που απασχολεί ή πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό, υποχρεούται να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας (τεχνικό ασφάλειας).

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

 • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
 • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
 • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Οι περιπτώσεις ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από Εργοδότες ή Εργαζομένους, μετά από επιμόρφωση, είναι:

– Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας), για επιχειρήσεις όπως: γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες, μεταφορές, εμπόριο, αποθηκεύσεις, τράπεζες,  διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.

 • Διάρκεια σεμιναρίου 10 ώρες.
 • Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζομένους.

– Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας επικινδυνότητας, που αφορά επιχειρήσεις που αντικείμενο: Επισκευές και συντηρήσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων, μεταποίηση, κατασκευές παντός είδους από ξύλο ή μέταλλο, οικοδομικά και τεχνικά επαγγέλματα: (Υδραυλικές, ψυκτικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οικοδομικές εργασίες).

 • Διάρκεια σεμιναρίου 35 ώρες.
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 εργαζόμενους,απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη, με αντικείμενο που σχετίζεται με αυτό της επιχείρησης ή να διαθέτει 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία), για την οποία θα αναλάβει ως Τεχνικός Ασφάλειας.
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 6 εργαζόμενους,απαιτείται ο εργοδότης να διαθέτει πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή (μηχανολογία, ηλεκτρολογία κλπ) ή απολυτήριο ΤΕΛ, σε αντικείμενο συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν έως 19 εργαζόμενους,απαιτείται ο εργοδότης να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ -ΤΕΙ, με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Διάρκεια σεμιναρίου 10 ώρες.
 • Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζομένους.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για το κόστος του σεμιναρίου.
 • Αφορά επιχειρήσεις που αντικείμενο: Επισκευές και συντηρήσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων, μεταποίηση, κατασκευές παντός είδους από ξύλο ή μέταλλο, οικοδομικά και τεχνικά επαγγέλματα: (Υδραυλικές, ψυκτικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οικοδομικές εργασίες)
 • Διάρκεια σεμιναρίου 35 ώρες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο EKKA ΔΕΝ δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, και την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από το ΚΔΒΜ με την επωνυμία Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση Α.Ε.Ε.