Με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για τα προγράμματα κατάρτισης & πιστοποίησης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, παρατίθενται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

  1. Πού μπορεί να βρει κανείς επίσημη ενημέρωση για θέματα πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

Όλη η επίσημη ενημέρωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

www.minagric.gr ακολουθώντας την διαδρομή:

Αγρότης-Επιχειρηματίας →Γεωργία → Φυτοπροστασία →Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων → Εθνικό Σχέδιο Δράσης →Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon-gr

  1. Τι είναι το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

Το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι ένα έγγραφο που χορηγεί ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από εξετάσεις, το οποίο πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του γνωρίζει επαρκώς ζητήματα που αφορούν την σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

  1. Ποιος πρέπει να έχει το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων; Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Πρέπει να το αποκτήσετε εάν είστε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων: Επαγγελματίας χρήστης θεωρείται «κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών, και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στο γεωργικό τομέα, όσο και σε άλλους τομείς». Ισχύει και για τους επαγγελματίες ψεκαστές (συνεργεία εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων).

Δεν χρειάζεται να το αποκτήσετε αν είστε κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.

  1. Βιοκαλλιεργητής που έχει πιστοποίηση ΔΗΩ ή ΙΡΙΣ ή κάτι αντίστοιχο πρέπει να έχει το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης;

Ναι, η απαίτηση για κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά γεωργικών φαρμάκων μετά τις 28-11-2015, ανεξαρτήτως άλλης πιστοποίησης. Ειδικά οι βιοκαλλιεργητές, εάν δεν χρησιμοποιούν καθόλου γεωργικά φάρμακα, δεν χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

  1. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

Όχι, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, παρέχεται μετά από εξετάσεις σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα, ασχέτως εάν οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις έχουν παρακολουθήσει ή όχι πρόγραμμα κατάρτισης. Μπορεί, ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, να επιλέξει να διαβάσει μόνος του ή να δοκιμάσει τις γνώσεις του στη δοκιμαστική εφαρμογή (demo) που παρέχεται στο διαδίκτυο http://ppp-usercert.minagric.gr

Η δε συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης δεν παρέχει στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, εάν δεν συμμετάσχει και επιτύχει στις εξετάσεις σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων έχει ως στόχο να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την απόκτηση και την επικαιροποίηση των απαραίτητων γνώσεων.

  1. Στην περίπτωση που στην ενιαία ενίσχυση και εγγεγραμμένη στο συνεταιρισμό είναι η σύζυγος αλλά τους ψεκασμούς κλπ εκτελεί ο άνδρας, ποιος έχει την υποχρέωση για πιστοποίηση γνώσεων;

Αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων [άρθρο 50, παράγραφος 1, περίπτωση ο) του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44, παρ. 9 α) του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32)]

  1. Που θα μπορώ να δώσω τις εξετάσεις;

Μόνο σε ειδικά για το σκοπό αυτό πιστοποιημένα κέντρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  1. Πόσο θα στοιχίζει το παράβολο εξετάσεων προς το Υπουργείο;

Το παράβολο του Υπουργείου για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι 25 ευρώ.

  1. Με ποιο τρόπο διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος  πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

  1. Πόσο χρόνο θα έχει ισχύ το πιστοποιητικό;

Το πιστοποιητικό θα έχει ισχύ για 5 χρόνια. Μετά θα πρέπει να ανανεώνεται.