Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2014 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα. Η κατανομή της χρηματοδότησης του προγράμματος ανά Νομό,  οι δικαιούχοι φορείς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων, προσδιορίζονται στη με αριθμ. 25873/27.3.2014εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) από 10/4/2014 έως και 31/5/2014.

Οι ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ που θα καταθέσουν ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, για να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση, θα πρέπει να αποστείλουν έως και την 31/5/2014, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους. Το επικυρωμένο αντίγραφο το καταστατικού θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά (ΠΡΟΣ: Διοίκηση ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, 17456, Δ/νση Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ), συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών (επωνυμία, ΑΦΜ κλπ), Θέμα: Αποστολή καταστατικού φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, με σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου του φορέα.

Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο, σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο Νομό, τότε το εργατικό κέντρο του Νομού αυτού, εφόσον του έχει παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα, μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού.

Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Για το λόγο αυτό, για να αξιολογηθούν προτάσεις των Εργατικών Κέντρων, θα πρέπει να αποσταλούν έως και την 31/5/2014, οι έγγραφες παραχωρήσεις του δικαιώματος από τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών. Το αντίγραφο της παραχώρησης θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά (ΠΡΟΣ: Διοίκηση ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, 17456, Δ/νση Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ), συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο με τα πλήρη στοιχεία του Εργατικού Κέντρου (επωνυμία, ΑΦΜ κλπ), Θέμα: Αποστολή απόφασης παραχώρησης δικαιώματος, με σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου. Επισημαίνεται ότι χωρίς την παραλαβή της παραχώρησης δικαιώματος, το Εργατικό Κέντρο δεν θα λάβει μέρος στην αξιολόγηση των προτάσεων