Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση ΑΕΕ, ΕΚΚΑ, συστάθηκε σαν ιδιωτικός οργανισμός στις αρχές του 2012 στο Ρέθυμνο Κρήτης με στόχους την συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη μέσω της προσαρμογής των διαφόρων ομάδων του εργατικού δυναμικού στους μετασχηματισμούς του τεχνολογικού, οικονομικό-κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος, την βελτίωση των υπαρχόντων δεξιοτήτων και την ενσωμάτωση νέων, την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

Κύριο πεδίο δραστηριοτήτων του είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που ενσωματώνουν καινοτομία και ευρωπαϊκή διάσταση, βασίζονται σε δυναμικές συνεργασίες και επιδιώκουν συνεργία και ποιότητα στα αποτελέσματα. Έτσι οι τομείς δραστηριοποίησης της ΕΚΚΑ είναι:

1. Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
2. Υλοποίηση Προγραμμάτων Κινητικότητας
3. Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση η ΕΚΚΑ έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΕΠ), με κωδ. πιστοποίησης 2000120, να υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό του Ρεθύμνου, εφαρμόζοντας σε αυτά πολιτικές κατά των διακρίσεων για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Κάποιοι από τους τομείς κατάρτισης είναι:

 1. Οικονομίας και Διοίκησης
 2. Υγείας & Πρόνοιας
 3. Πληροφορικής
 4. Τεχνικά και Μεταφορών
 5. Τουρισμός
 6. Αγροτικά
 7. Περιβάλλοντος
 8. Πολιτισμός και Αθλητισμός
 9. Παιδαγωγικά
 10. Ξένες Γλώσσες

Η ΕΚΚΑ συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στο σύστημα επιχορήγησης ωφελούμενων με Επιταγές Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως. (Voucher Ανέργων). Το ΚΔΒΜ2 ΕΚΚΑ στηριζόμενο στη μακρόχρονη εμπειρία του στο χώρο της Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω της Επιδότησης ΛΑΕΚ για Επιχειρήσεις:

 • που απασχολούν έως 25 άτομα προσωπικό – ΛΑΕΚ (1-25)
 • που απασχολούν προσωπικό > 25 ατόμων – ΛΑΕΚ 0,24%

Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα μέσα από τις Πιστοποιημένες Δομές του να Καταρτίσει το Προσωπικό των Επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα, παρέχοντάς του όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπαίδευσή του.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, η ΕΚΚΑ έχει ανατεθεί να παρέχει συμβουλευτική και επαγγελματική καθοδήγηση στους νέους στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ακόμα η ΕΚΚΑ είναι:

 • Πιστοποιημένο Εξεταστικό κέντρο “ACTA”, πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής.
 • Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Εγκεκριμένο Κέντρο Επιμόρφωσης Εργοδοτών για θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, από το Υπουργείο
 • Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Εγκεκριμένο Κέντρο Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων, από το Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Όσον αφορά τη μεθοδολογία των προγραμμάτων κατάρτισης ακολουθούνται μέθοδοι οργάνωσης και κατάρτισης προσανατολισμένες στο χρήστη, δυναμικός καθορισμός των φάσεων και διαδικασιών των προγραμμάτων στη βάση της ανάπτυξης κατάλληλων τεχνικών και της συμμετοχής των χρηστών, συνδυασμός και συνεργία θεωρίας και πράξης στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάδραση και διαρκή αξιολόγηση των προγραμμάτων και διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενα άτομα και φορείς.

Υλοποίηση Προγραμμάτων Κινητικότητας

Το τμήμα κινητικότητας (mobility) προετοιμάζει και υλοποιεί προγράμματα κινητικότητας μαθητών, σπουδαστών, αποφοίτων και καθηγητών στο πλαίσιο του Key Action 1 του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ καθώς και προγράμματα κινητικότητας IdA, για κινητικότητα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το τμήμα mobility της ΕΚΚΑ λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ των ξένων εταίρων και των επιχειρήσεων υποδοχής των συμμετεχόντων των προγραμμάτων ή ως φορέας υποδοχής συμμετεχόντων. Τα προγράμματα συνήθως έχουν διάρκεια από 1 εβδομάδα έως 4 μήνες, ενώ ο αριθμός συμμετεχόντων κάθε προγράμματος ποικίλλει από 1 έως 30 συμμετέχοντες σε κάθε τμήμα. Στις αρμοδιότητες του τμήματος κινητικότητας είναι:

 • η επικοινωνία με τους φορείς αποστολής του εξωτερικού,
 • η εύρεση πρακτικής άσκησης ή χώρων εκπαιδευτικών επισκέψεων,
 • η εύρεση και κράτηση διαμονής και παροχής γευμάτων,
 • η μεταφορά των συμμετεχόντων από και προς το αεροδρόμιο στο χώρο διαμονής,
 • η παροχή πληροφοριών για την πόλη και το πρόγραμμα γενικά, ο συντονισμός και έλεγχος της ομαλής διεξαγωγής του προγράμματος,
 • η 24ωρη υποστήριξη των συμμετεχόντων σε επείγουσες καταστάσεις, και τέλος
 • η παροχή όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων που ορίζονται από το πρόγραμμα.

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία εμπλέκεται η ΕΚΚΑ αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση, την κατάρτιση εκπαιδευτών, μέσω της ανεύρεσης καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών. Χάρη στη συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, η ΕΚΚΑ έχει αποκτήσει εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 4 & 5 (EQF) που συνδέονται με τις διαδικασίες μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στην επαγγελματική κατάρτιση (ECVET). Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ΕΚΚΑ ασχολείται με την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GSSkills, GSS CVET, PaTiE και DREAM.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Τμήματος είναι:

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης σύμφωνα με τις διαδικασίες ECVET
 • Ανάπτυξη και επικύρωση επαγγελματικών προφίλ
 • Εκπόνηση μελετών (ανάλυση κατάρτισης-αναγκών, έρευνα αγοράς) σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεθνών ευρωπαϊκών σχεδίων που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.